Saare Konsultatsioonide poolt pakutavad teenused

Ettevõtte klientideks võivad olla nii äri, avaliku sektori kui ka mittetulundusliku sektori ettevõtted.

Äriplaanide, EU toetus- jm projektide kirjutamine

Äriplaani kirjutamine võib tunduda lihtne,

kuid nii nagu iga asjaga ikka, siis ilma eelneva kogemuseta on raske head ja lihtsalt loetavat äriplaani koostada. Samuti on äriplaani ülesehitus ja rõhuasetus pisut erinev sõltuvalt selle eesmärgist (nt pangast laenu küsimine, investori leidmine ja kaasamine), ettevõtte tegevusalast, omaniku visioonist ja strateegiast. Tulenevalt eelpool kirjeldatust on keeruline standartselt äriplaani kirjutada ning parima tulemuse saab, kui ettevõte või ettevõtja kaasab äriplaani kirjutamisesse spetsialisti. Hea äriplaani kirjutamine eeldab tihedat koostööd ettevõtja ja spetsialisti vahel.

Kui pikk on hea äriplaan?

Sõltumata ettevõtte tegevusalast ja ettevõtte (ettevõtete) struktuurist on võimalik anda ettevõtte tegevusest ülevaade 1-5 leheküljega. Esmapilgul võib see tunduda võimatu ülessandena, kui vaadata nt EAS poolt koostatud äriplaani koostamise juhendit, kuid tänapäeval kiires ühiskonnas on see hädavajalik, kuna reaalsuses keegi ei jõua lugeda 50 või pikema leheküljelist äriplaani.

Olles ise olnud aastaid mitmete krediidikomiteede liige pangas (komitee, mis otsustab ettevõtetele laenu andmise), siis tihti tuleb 2 tunni jooksul otsustada laenuandmine 20-30 ettevõttele. Kusjuures krediidikomitee liige saab krediidimemod (sisuliselt laenuhalduri poolt koostatud lühendatud kujul äriplaan) eelmise tööpäeva teises pooles (vt allolevat fotot).

Sõltuvalt sellest kui suurte klientidega laenuhaldurid töötavad, on neil korraga töös 5-15 ettevõtte laenutaotlused. Seega on naiivne arvata, et näiteks pangast laenu küsides, keegi jõuab lugeda 50 leheküljelist äriplaani.

Kui kaua võtab äriplaani kirjutamine aega?

Äriplaani koostamisele kuluv aeg sõltub paljudest asjaoludest:

  • millised materjalid on ettevõttel juba olemas (nt finantsandmed, -prognoosid, turuuuringud)?
  • mis otstarbeks on äriplaani vaja kirjutada?
  • kui läbimõeldud on äriidee? Kas on vaja alustada kõigepealt põhjaliku äriidee analüüsiga või mitte?

Lähtuvalt varasemast kogemusest, siis sõltuvalt kirjutamiseks vajalike algandmete olemasolust, kvaliteedist ja nende saamise kiirusest, kulub hea äriplaani kirjutamiseks aega 1 nädalast kuni 1 kuuni, mõningatel juhtudel ka kauemgi.

Kui palju maksab äriplaani koostamine?

Teadmata vastuseid eelmises punktis esitatud küsimustele on väga keeruline anda vastust kui palju maksab äriplaani kirjutamine. Hinnangulise maksumuse saab öelda peale esmast kohtumist ja arutelu. Esimene konsultatsioon on TASUTA.

Foto krediidikomitees olnud laenuprojektidest. Pildil on ca 25 laenuprojekti

Kui ettevõte soovib kaasata ettevõtte arengusse erinevaid toetusi, on ettevõttel vajalik kirjutada vastav projekt ja esitada projektitaotlus koos kõige vajalike dokumentidega. Kes on varasemalt kokku puutunud toetuste taotlemisega, see teab, mis bürokraatia eelneb ja järgneb toetuse taotlemisele. Ettevõtja põhitegevus on keskenduda äri tegemisele ning mõistlik on jätta projekti kirjutamisega seonduv selle ala spetsialistidele.

Kui ettevõte on soovitud toetuse saanud, siis edasi on vajalik leida rahastus, et oleks võimalik projekt ellu viia, kuna reeglina makstakse toetus välja peale projekti elluviimist (projektis kirjeldatud tegevuste tegemine ja tehtud kulude eest tasumine). Seega ettevõtjal peab endal olema piisavalt vahendeid, et esialgu rahastada projekt kogumahus ning toetus laekub kunagi hiljem (mõnikord ka 6 kuud hiljem). Kui ettevõtjal endal nii “sügavaid taskuid” ei ole, oleme valmis aitama ettevõttel töötada välja rahastusskeemi ja abistama finantseerimise leidmisel.

(Alustavale) ettevõtjale

Ettevõtlus ei ole kindlasti kõigi jaoks. Esmapilgul tundub ahvatlev olla enda aja peremees ja (loodetavasti) teenida rohkem kui palgatööd tehes, kuid statistika on karm.

Alustanud ettevõtetest lõpetab tegevuse enne esimese tegevusaasta täitumist 10st ettevõttest 3, neljandaks tegevusaastaks on tegevuse lõpetanud pooled ettevõtted ja üheksandaks tegevusaasta lõpuks on tegevuse lõpetanud 7 ettevõtet.

Lähtuvalt enda aastatepikkusest varasemast kogemusest, on kaks peamist viga, mida vähese kogemusega ettevõtjad teevad:

  1. “armumine” enda äriideesse
  2. elementaarse finantsplaneerimise oskamatus

Tihti võetakse ettevõtte alustamiseks laenu või kasutatakse mõnda toetust. Vaadates ettevõtete keskmist eluiga, siis võetav laenukohustus või toetusega kaasnev tegevuskohustus (reeglina 5 aastat, peale projekti teostamist), on tihti pikem ettevõtete keskmisest elueast. See toob tihti kaasa ettevõtjale kohustuste tahtmatu suurenemise (nt laenu puhul pank võtab tihti ettevõtja käenduse tagatiseks).

Selleks, et vältida kogenematu ettevõtja “lõkse”, on mõistlik kaastata kohe alguses suurte kogemustega spetsialist, kes on aastate jooksul lähedalt näinud erinevaid ja erinevates sektorites tegutsenud ettevõtteid ning oskab erinevatele olulistele nüanssidele tähelepanu pöörata ja aidata analüüsida tekkinud ideed, selle võimalikku jätkusuutlikkust.

Lisaks eelmises blokis toodud põhjustele, on üheks peamiseks põhjuseks, miks ettevõtted pankrotti lähevad, käibevahendite puudus. Käibevahendite lõppemine saab tihti saatuslikuks ka juba pikalt tegutsenud ja toimiva äriplaaniga ettevõtetele (kogemused aastatest 2009 ja 2010).

Kui ettevõttel lõppevad käibevahendid, siis tal ei ole raha, et maksta hankijatele. Kui hankijatele jäädakse võlgu, ei usalda hankijad enam ettevõtet ja hakkavad nõudma tavapärase krediidi müügi asemel ettemaksu ehk ettevõtte ei saa enam vajalikke vahendeid, et toota või müüa enda tooteid. See toob kaasa müügi vähenemise ja tekibki veel suurem käibevahendite puudus, mis võib viia ettevõtte pankrotini.

Käibevahendite puuduse ennetamiseks aitame nii alustavatel, kui juba tegutsevatel ettevõtetel koostada rahavoogude mudeli, mida ettevõte saab kasutada igapäevases töös käibevahendite planeerimiseks ja puuduse ennetamiseks.

Vajadusel aitame leida lahendusi vajalike käibevahendite leidmiseks.

Toitlustusettevõttele pakutavad teenused

Iga toitlustusettevõte vajab Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolset tunnustust köögile (täpsemalt saab lugeda https://vet.agri.ee/et/toit/jaemuuk-ja-toitlustamine).

Köögi tunnustamine ja selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamine, võib tunduda inimesele, kellel puudub varasem kogemus keeruline ja kujuneda pikaks ja keeruliseks protsessiks.

Juhul kui teil varasemalt puudub kogemus köögi tunnustamisega ja toitlustusasutuse tegevuse alustamisega, siis kõige parem on kaasata spetsialist algses planeeringu faasis ( kui te alles planeerite köögi sisustamist ja paigutust).

Meie kogenud spetsialistid oskavad anda soovitusi, mida on vaja silmas pidada, et täita kõiki VTA poolseid nõudeid ja et hilisem köögi opereerimine oleks võimalikult efektiivne ja mugav.

Meie spetsialistidel on aastate pikkused kogemused erinevate toitlustusettevõtete alustamisel ja juhtimisel. See on tähendanud köökide planeeringut, vajalike dokumentide koostamist ja VTA’ga suhtlemist. Meie kogemused näitavad, et hästi koostatud dokumentatsioon lihtsustab teil koostööd VTA’ga.

Soovi korral saame teile pakkuda nn võtmed kätte lahendust, st koostame köögi tunnustamiseks vajaliku dokumentatsiooni ja esindame ettevõttet VTA’s seni kuni ettevõte on saanud VTA poolse tunnustuse.

Enesekontrolliplaan on iga toitlustusega seotud ettevõttele oluline dokument, mis on vajalik selleks, et tagada ettevõttes toiduohutus.

Tegemist ei ole pelgalt tüütu nõudega, mida VTA nõuab, vaid aitab ettevõttel tagada, et klientidele antav toit on igal ajahetkel ohutu ja ei tekitaks terviseriske.

Toimiv enesekontrolliplaan on vajalik mitmetel põhjustel:

  • Seadusest tulenev kohustus. HACCP põhist enesekontrollisüsteemi nõuab seadusandlus ja enesekontrolliplaani ja –süsteemi toimimist hindab regulaarselt järelevalveasutus;
  • Sinu ettevõtte kliendi tervis. Toimiv enesekontrollisüsteem aitab ennetada ja kõrvaldada ohtusid, mille tulemusena võivad tekkida tarbijal tervisehäireid;
  • Majanduslik kasu. Toimiv enesekontrollisüsteem on ettevõttele kasulik ka majanduslikult (protsesside kontrollimine ja selle läbi ohtude ohjamine vähendab tekkivaid kulusid nt praaktoodang vms). Samuti nõuavad toimivat enesekontrollisüsteemi kui kvaliteedi tagamise programmi ettevõtte koostööpartnerid.
  • Ettevõte hea maine. Ohutu toidu pakkumine vähendab kaebuste, pretensioonide või haiguspuhangute tekkimise ja tarbijate rahulolematusest tingitud klientide kaotamise võimalust.
  • Aitab kulusid kokkuhoida. Kuna selle järgimine aitab vältida toitude riknemist ja sellest tulenevalt toidu ja toiduainete ära viskamist.

Hästi koostatud enesekontrolliplaan on koostatud spetsiaalselt sinu ettevõtet ja selle köögist tulenevaid eripärasid arvestades. Sellest saavad teie ettevõtte töötajad lihtsalt aru ja on lihtne igapäevaselt järgida.

Meie ettevõtte spetsialistidel on aastate pikkused kogemused erinevate toitlustusettevõtete juhtimisel ning sellest tulenevalt on väga head kogemused hästi toimivate enesekontrolliplaanide koostamisel ja töötajate koolitamisel.

Ettevõtja parem käsi

Igal inimesel on omad tugevad ja mitte nii tugevad küljed. Mõistlik on igaühel tegeleda nende aladega, milles ta on tugev või millega talle meeldib tegeleda. Iga ettevõtte jätkusuutlikkuse aluseks on finantsplaneerimine.

Juhul kui endale ei meeldi finantsidega tegeleda, vaid soov on näiteks tegeleda ettevõtte toodete arendamise ja/või müügiga, on mõistlik endale palgata eraldi inimene, kes tegeleb ettevõtte finantsjuhtimisega. Olenevalt ettevõtte suurusest, ei ole alati mõistlik ettevõttese eraldi inimest tööle palgata.

Pakume finantsjuhtimise teenust teenuse korras ning tasuda tuleb tarbitud teenuse mahust, reeglina tuleb tasuda lähtuvalt ajakulust.

Millest tegelikult ei räägita, on see, et ettevõtja on reeglina oma asjades üksinda. Töötajatega ei saa kõiki teemasid arutada, samuti ei saa või ei taha kõiki küsimusi arutada enda sõprade/tuttavatega.

Soovi korral oleme valmis olema ettevõtjale kompententseks vestluspartneriks, kellega saab erinevaid teemasid arutada ning vajadusel ka nõustada erinevates küsimustes. Aegade jooksul oleme kokkupuutunud erinevate juhtimisalaste teemadega: ettevõtte käivitamine, reklaamimine, finantsjuhtimine, rahastuse leidmine, töötajate värbamine, töötajatega töölepingute lõpetamine, erinevad vaidlused jp muud teemad, mis kaasnevad ettevõtlusega.

Ettevõtte nähtavus veebis

Veebileht on ettevõtte esmaseks visiitkaardiks klientidele ja koostööpartneritele, ilma milleta on tänasel päeval väga keeruline tegutseda.

Kui endal kogemusi ei ole veebilehe koostamiseks, siis kiirem ja lihtsam võimalus on antud teenus sisse osta.

Meil on erinevaid kogemusi lihtsamate wordpressi baasil veebilehtede koostamisel ja haldamisel, nt antud veebileht ja Mändjala Kämpingu veebileht https://mandjala.ee

Nii veebilehel, kui sotsiaalmeedia kanalitel on oma positiivsed küljed, mis ideaalselt täiendavad teineteist.

Veebilehe saab muuta paremini informatiivseks kui sotsiaalmeedia lehe, millega tutvustada enda poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid, kuid veebileht hakkab alles siis tööle, kui inimene satub sellele lehele. Kui kasutada google adwords reklaami, siis samuti hakkab see reklaam siis tööle, kui inimene kasutab otsinguks konkreetseid sõnu.

Sotsiaalmeedia kanalis ei saa nii head ülevaadet anda kui veebilehega, kuid sotsiaalmeedia suureks plussiks on võimalus teha aktiivset turundust ja seda oluliselt efektiivsemalt, soodsamalt ja täpsemalt sihituna, kui näiteks kohaliku ajalehe reklaampinnaga.

Veebilehe ja sotsiaalmeedia kombineerimisel ja targal kasutamisel on võimalik suhteliselt olematu reklaamraha eest saada väga hea nähtavus täpselt selles piirkonnas ja selles segmendis, kuhu ettevõte soovib seda teha. Meil on aastate pikkused kogemused Facebooki, Instagrami ja LinkedIn sotsiaalmeedia platvormidel reklaamide tegemisel